POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Formularzu Reklamacyjnym jest Grzegorz Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wire Solutions Grzegorz Bednarz z siedzibą przy ul. Opatowickiej 16, 52-028 Wrocław (dalej jako ADO).
2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: cs@wiresolutions.pl, drogą pocztową: Opatowicka 16, 52-028 Wrocław.
3. Pana/Pani dane są przetwarzane w związku z wystąpieniem przez Pana/Panią do ADO z reklamacją towaru zakupionego od ADO i będą wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji kontaktowania się z Panem/Panią w niezbędnym do tego zakresie, w szczególności w celu:
– wezwania do uzupełnienia informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, w tym – do dosłania reklamowanego towaru, jeśli nie został przekazany wraz z reklamacją,
– poinformowania Pana/Pani o uznaniu reklamacji i zrealizowania roszczenia reklamacyjnego,
– poinformowania Pana/Pani o odmowie uznania reklamacji i odesłania reklamowanego towaru na podany przez Pana/Panią adres.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy zawartej między stronami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz obowiązek prawny wynikający z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

1. Pana/Pani dane możemy udostępniać:
– operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Pana/Pani rąk przesyłek wysyłanych w związku ze zgłoszoną przez Pana/Panią reklamacją;
– Kancelarią prawnym, w związku ze zgłoszoną przez Pana/Panią reklamacją;
– podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.
2. Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
3. Pana/Pani dane przechowujemy przez okres potrzebny do czasu przedawnienia albo wygaśnięcia Pana/Pani roszczeń reklamacyjnych.
4. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
– prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych;
– prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli);
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych);
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.
6. Należy zweryfikować czy po zapisaniu się do Newslettera wobec użytkownika spełniany jest obowiązek informacyjny. Najlepiej jakby w Newsletter był użyty mechanizm double-opt-in. Wtedy na podany przez użytkownika adres przychodziłaby poniższa informacja:

Otrzymujesz tego maila, ponieważ zapisałeś się do naszego Newslettera. Potwierdź rejestrację klikając w link aktywacyjny.

Twoja zgoda jest dobrowolna i w każdej chwili może być wycofana, wystarczy, że napiszesz do nas na adres cs@wiresolutions.pl lub klikniesz w link dezaktywujący, który jest w każdym naszym Newsletterze.

Na podany adres e-mail będziemy przesyłać informacje dotyczące nowości produktowych, wyprzedaży magazynowych, relacji z wyjazdów na targi, szkolenia do producentów, dostawców, ciekawostek „z życia firmy”, treści edukacyjnych w celu poszerzania wiedzy o producentach, nowościach produktowych, nowych technologiach.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych – RODO), chcielibyśmy poinformować, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Grzegorz Bednarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wire Solutions Grzegorz Bednarz z siedzibą przy ul. Opatowickiej 16, 52-028 Wrocław, adrese-mail: cs@wiresolutions.pl
2) Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail w celu wysyłania cyklicznych Newsletterów zawierających informacje o nowościach produktowych, wyprzedażach magazynowych, relacjach z wyjazdów na targi, szkoleniach u producentów, dostawców, ciekawostek z „życia firmy”, treściach edukacyjnych, życzeniach świątecznych oraz innych formach aktywności.
3) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu;
4) Podanie danych jest dobrowolne, ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zamówienia usługi Newsletter;
5) Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania;
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane, do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody, cofnięcie zgody nie wpływa na czynności realizowane przed jej wycofaniem;
7) Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8) Posiadasz prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;
9) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
10) Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.
Poniżej zmiany w Polityce prywatności:

Polityka prywatności

Ochrona prywatności i danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej www.wiresolutions.pl jest dla nas priorytetem, dlatego ściśle przestrzegamy przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do korzystania z naszych usług. Poniższe wyjaśnienia pomagają zrozumieć, w jaki sposób zapewniamy tę ochronę i jakie dane są zbierane oraz w jakim celu. Niniejsza Polityka odnosi się do strony internetowej należącej i zarządzanej przez Administratora, tj. Grzegorza Bednarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarzz siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Opatowickiej 16, 52-028 Wrocław. Zanim skorzystaciez serwisu w jakiejkolwiek formie, prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Polityki. Prosimy pamiętać, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz i wynikających z Polityki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do dyspozycji. Nasza dane kontaktowe znajdują się na końcu Polityki.

Definicje

Dane Osobowe – dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, itd., które są zbierane za pośrednictwem serwisu oraz przetwarzane przez WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz;

RODO – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrótowiec), Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Polityka – zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych;

Przetwarzanie – dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie lub łącznie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Gromadzenie informacji

1. Na stronach naszego Serwisu znajdują się formularze kontaktowe/zapytania, za pomocą których, można się z nami skontaktować w zakresie świadczonych przez nas usług, podając: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podane dane przetwarzamy zgodniez prawie uzasadnionym interesem administratora danych, wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie lub w innych sprawach, w których kontaktują się Państwo z nami.
2. W Serwisie znajduje się również formularz reklamacji, w którym należy podać dane osobowe tj.: nazwa firmy, adres firmy, imię i nazwisko zgłaszającego, adres e-mail, numer telefonu. Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i kontaktowania się z Państwem w niezbędnym do tego zakresiew szczególności w celu:
– wezwania do uzupełnienia informacji potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, w tym – do dosłania reklamowanego towaru, jeśli nie został przekazany wraz z reklamacją,
– poinformowania o uznaniu reklamacji i zrealizowania roszczenia reklamacyjnego,
– poinformowania o odmowie uznania reklamacji i odesłania reklamowanego towaru na podany przez Państwo

3. Jeżeli zapisali się Państwo do naszej usługi Newsletter, wykorzystujemy udostępniony nam adres mailowy do przesyłania informacji o produktach oraz nowościach z naszej oferty. Osoby korzystające z usługi Newsletter mogą w każdej chwili z niej zrezygnować klikając w link rezygnacyjny zamieszczony w stopce każdego naszego Newslettera. Podane dane mogą być przetwarzane, tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów WIRE SOLUTIONS, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Przekazane nam dane możemy przetwarzać również w celu realizacji Państwa praw na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe, przekazane nam w postaci wizytówki podczas targów, konferencji lub innych kontaktów biznesowych są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione, tj. przygotowania oferty, odpowiedzi na zapytanie, sporządzenie umowy.

Dane osobowe nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez WIRE SOLUTIONS, podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, wymagamy od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Mamy zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępniamy dane osobowe.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres retencji danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

W przypadku, kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie dodatkowych zgód – oczywiście pod warunkiem, że je Państwo wyrazili – przetwarzamy je aż do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – przetwarzamy je aż do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Podsumowując, Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.

Prawa Użytkownika

To Państwo decydujecie o zakresie i celu przetwarzania. W każdej chwili możecie Państwo:
– kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Państwa danych osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;
– na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Państwa dane osobowe;
– cofnąć zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia Państwa danych osobowych w całości lub części. Należy pamiętać jednak, że wiązać się to może z utratą możliwości korzystanie przez Państwa z funkcjonalności serwisu.
– ograniczyć przetwarzanie danych (możecie Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państo sprzeciwu względem przetwarzania danych);

Wszelkie żądania możecie Państwo wnieść kontaktując się z nami – dane kontaktowe do nas znajdziecie Państwo na końcu Polityki.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie Państwa dane osobowe uzyskane za pośrednictwem naszego serwisu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z RODO. Szanujemy Państwa prywatność dlatego zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Wizyta w serwisie internetowym należącym do www.wiresolutions.pl wiąże sięz koniecznością tworzenia małych plików tekstowych, umieszczanych na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie przez przeglądarkę, służących do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Pliki cookies nie służą przetwarzaniu danych osobowych i nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację osoby korzystającej z naszych usług. Gromadzone są one w celach statystycznych i dotyczą wyłącznie aktywności w serwisie internetowym. Pliki te również w żaden sposób nie wpływają na wydajność ani bezpieczeństwo sprzętu technicznego użytego do komunikacji z serwisem internetowym. Zawsze mogą Państwo zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej Państwo używacie, możecie skorzystaćz opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Państwa stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji mogą Państwo znaleźć u producenta stosowanej przez 
Państwa przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie. Więcej o plikach cookies możecie Państwo dowiedzieć się ze strony wszystkoociasteczkach.pl.

Google Analytics oraz Google AdWords

Strona https://www.wiresolutions.pl korzysta z Remarketingu z Google Analytics do reklamowania swoich produktów online. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google AdWords: odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy, cechy demograficzne, lokalizacja, remarketing. Każda osoba może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w swojej sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Klient może też całkowicie zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki, który zablokuje jego działanie. Wire Solutions nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

Strona www.wiresolutions.pl poza plikami będącymi elementami strony: teksty, grafika, video itd., zbiera następujące pliki cookies

Kontakt

Cenimy sobie Państw opinie. Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:
Na adres e-mail: cs@wiresolutions.pl
za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://www.wiresolutions.pl/kontakt/
pisemnie, na adres: WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz, ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław.